AC Motor - 6-372368-01

AC Motor - 6-372368-01

Magnetek AC Motor - 6-372368-01

Fr. 184TC RPM 1770
3 PH 60 HZ 3 HP
460 V 4.1 A

$9,999.00